ROQ – EA – TOUR – TOUR GROUND – 02 (PENDANT NETTOYAGE)